İstanbul Tabip Odası: Tabipleri ‘serbest meslek erbabı’ olarak vergilendiren düzenlemenin iptali için her türlü çalışma yürütülecek

taklaci09

Global Mod
Global Mod
İstanbul Tabip Odası (İTO) Lideri Prof. Dr. Pınar Saip, Meclis’te kabul edilen, özel sıhhat dalında çalışan doktorların ‘serbest meslek erbabı’ olarak vergilendirilmesine ait düzenlemenin Anayasa Mahkemesi’ne gdolayılerek iptali için her türlü çalışmanın yürütüleceğini söylemiş oldu. Düzenlemenin daha fazlaca hastane sahiplerinin faydasına olacağını vurgulayan Saip, tabiplerin hukukî ve ekonomik açıdan fazlaca büyük ziyanlarla karşılaşacağını sav etti.

AKP Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin hazırladığı ve 85 AKP milletvekilinin imzası bulunan ‘Hazineye İlişkin Taşınmaz Malların Kıymetlendirilmesi ve Katma Paha Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Kimi Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmıştı.

Birden çok kurumda çalışan doktorların vergilendirilmesi

Yasaya göre, bir yahut birden çok özel sıhhat kuruluşu ile kontrat düzenleyerek çalışan tabipler özgür meslek erbabı olarak kabul edilecek ve hasılatları hür meslek çıkarı kararlarına nazaran vergilendirilecek. Fiyatlı olarak çalışan tabiplerin gelirleri ise evvelinde olduğu üzere fiyat kararlarına göre vergilendirilmeye devam edilecek.

İTO Lideri Prof. Dr. Pınar Saip ve İTO İdare Konseyi Üyesi Dr. Güray Kılıç, kelam konusu düzenlemeye ait bugün basın toplantısı düzenledi. Bu düzenlemenin özel alanda çalışan tabiplerin bütün teminatlı çalışma şartlarını yok etmeye yönelik olduğunu savunan Saip, “Daha hayli hastane sahiplerinin faydasına olacak” dedi. Saip, şöyleki konuştu:

“Özel sıhhat bölümünde çalışan doktorların direkt çalışma biçimini ve vergilendirilmelerini etkileyecek olan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda değişiklikler yapılmasını önbakılırsan teklif, geçen hafta içerisinde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildi.

“Şirket sahibi doktorlar, ‘serbest meslek erbabı’ olarak tanımlanacak”

Öngörülen değişiklik, 4 Nisan 2015’te 5510 sayılı Kanun’a Ek 10 değişikliğinin ortaya çıkardığı kaotik ortamın düzeltilmesine yönelik olarak gerekçelendirilmektedir. bu biçimdece şirket sahibi tabipler de ‘serbest meslek erbabı’ olarak tanımlanmış olup, şirketlerinin kestiği faturalar da ‘serbest meslek makbuzu’ olarak süreç gorecektir. Değişiklik maddeleştiği takdirde özel sıhhat sermayesi, çalışan tabiplerin hak ettikleri fiyatları karşılığı sıhhat kurumlarına kestiği şirket faturası ya da hür meslek makbuzuna bağlı yasal kontrollerden kurtulmuş olacaklarını düşünme yanılgısı ortasındadır.

“Hekimlerin hakları ortadan kaldırılmak istenmektedir”

Özel sıhhat sermayesi, 2015 yılında olduğu üzere artık de yasa yapıcılarla birlikte organize ettiği bu perde yasa değişikliği ile doktorların anayasal çalışma biçim ve hakları ortadan kaldırmak istemektedir. Bu yasal düzenlemenin doktor dışı başka meslek kümelerine kapsamayıp sadece tabiplere uygulanması, özel sıhhat sermayesinin arka niyetli hedefini açık olarak ortaya koymaktadır. Yapılmak istenen değişiklik temel olarak vergi düzenlemesine yönelik değildir. 2015 yılında yapılan hukuksuzluğun üstünü bir öteki perde ile örtmeye yöneliktir.

“Hekimler vergileri ödemekten hiç bir vakit kaçınmadılar”

Sorun, doktorların devlete, topluma vergi verme sorunu da değildir. Tabipler, bugüne dek topluma karşı gerek mesleksel olarak gerekse de kazandıklarına bağlı olarak hiç bir vakit vergilerini ödemekten kaçınmamışlardır. Sorun, temel olarak özel sıhhat dalının çalışan doktorların haklarını gasp ederek ödemesi gereken fiyattan kurtularak, doktorlardan aldığı şirket faturaları ve hür meslek makbuzlarını da masraf göstererek topluma karşı ödeyeceği vergiden kaçınma problemidir.

“Hekimler hizmet alım kontratıyla çalışmaya zorlanmaktadır”

Doktorlar, sıhhatte dönüşüm programının kararı olarak sıhhatin metalaşmasıyla birlikte giderek emekleri üstündeki yetkilerini kaybetmekte, fiyatlarındaki azalmanın yanı sıra iş kontratı (bordrolu-4a) yerine hizmet alım mukavelesi (şirket-4b) ile çalışmaya zorlanmaktadır. Bu istikamette özel sıhhat kesimi tarafınca doktorlara yönelik ikna, tehdit, işe son verme dahil her türlü etik ve yasa dışı usul uygulanmıştır, uygulanmaktadır. Yeni kanun teklifinin de yasalaşmasıyla birlikte ‘Güvencesizliğin temel ögesi olan bu durumda tabip, çalışma ömrüne ait neredeyse tüm kozmik yasal korunmalardan hukuk dışı yollarla zorla feragat ettirilmiş’ olacaktır.

“Hukuksal çaba sürdürülmektedir”

Tüm bu kaotik süreç, özel sıhhat bölümünün çalışan haklarından kaynaklanan sorumluluktan kaçınma ve ötürüsıyla daha fazla kar isteğinden kaynaklanmaktadır. Yasa değişikliği gerçekleştiği takdirde doktorlar, bugüne dek yaşadıklarından epey daha fazla mağduriyetlerle karşı karşıya kalacaktır. Doktorların 4a (iş kontratlı çalışan), 4b (hizmet alımı sözleşmeli-şirket) ile çalıştırılma sorunu 2008’den bu yana birfazlaca sefer Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası tarafınca lisana getirilmiş olup bahisle ilgili gerekli demokratik ve hukukî gayret sürdürülmüştür ve sürdürülmektedir.”

“Hekimler hukukî ve ekonomik epeyce büyük ziyanlarla karşılaşacaklar”

Saip, bu yasa kararında meydana gelebilecek sıkıntıları şu biçimde sıraladı:

“Özel sıhhat bölümünün tabiplerin çalışma hayatlarına ait oluşturduğu kaotik sürecin bu ve bundan daha sonraki yasal perdelemelerle sürdürülmesi mümkün değildir. Sürecin bu türlü sürdürülmesinden doktorlar kadar sıhhat sermayesi de bir biçimde ziyan gorecektir.

Tabipler gerek isteyerek gerekse de sıhhat kurumunun baskısı kararı iş mukavelesi yerine (4a), hizmet alımı (4b) kontratıyla çalışmalarına bağlı olarak vakit içerisinde hukukî ve ekonomik hayli büyük ziyanlarla karşı karşıya kalacaklardır.

“AYM’ye götürerek iptali için her türlü çalışma yürütülecek”

Temel yasalar gereği özel sıhhat dalında tabiplerin mevcut çalışma biçimi iş mukavelesi (4a) tarafında olmalı, bu çalışma biçimi gereği tüm hak ve fiyatlarını tam olarak almalıdır. Bu yasanın kabulü halinde dahi, hukuken tabipler yalnızca 4b’li olarak çalışmak zorunda değillerdir. İstemeleri halinde 4a’lı olarak çalışmalarının önünde hiç bir yasal pürüz yoktur.

Öngörülen değişiklik, tabi olduğu yasanın hem bir üst hususu ile birebir vakitte öteki temel çalışma kanunları ile çelişmektedir. Bu niçinle meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği tarafınca TBMM’de mevcut siyasi partiler nezdinde yapılacak teşebbüslerle Anayasa Mahkemesi’ne gdolayılerek iptali için her tıp çalışma yürütülecektir.”

“Hekim göçünü daha da artıracak”

İstanbul Tabip Odası olarak, TBMM’de yasalaşma sürecinde olan bu değişikliğin hem sıhhat ortamına tıpkı vakitte doktorların özlük ve ekonomik haklarına getireceği aksilikleri bir defa daha hatırlatıyoruz” diyen Saip, kelamlarını şu biçimde sürdürdü:

“Özel sıhhat sermayesinin isteği doğrultusunda âlâ hekimlik yapma şartlarının ortadan kaldırılmasının doktor göçünü daha da artıracağının bir defa daha altını çiziyoruz. Toplumu, siyasi parti ve milletvekillerini, bahsin tarafı meslek örgütlerini bu hususun yasalaşmasını engellemek üzere Türk Tabipleri Birliği ile yürüttüğümüz çalışmaya katkı sunmaya davet ediyoruz.”

“Hekimlerin yüzde 80’i 4B’li çalışmaları istikametinde baskı uygulanmasını etik dışı buluyor”

Pınar Saip’in konuşmasının akabinde Dr. Güray Kılıç, 16 Mart-8 Nisan içinde, özel sıhhat bölümünde çalışan bin 637 doktorun iştirakiyle tabiplerin çalışma biçimlerine yönelik yapılan anketin sonuçlarını sundu. Anket sonuçları şu biçimde:

“Yüzde 42 şirket faturası 4b, yüzde 18 hür meslek makbuzu 4b keserek çalışırken yüzde 33 oranında bordrolu olarak 4a, yüzde 7 ise her iki yolla çalışmaktadır.

Tabipler, iş başvurusu sırasında yüzde 42 oranında 4b kapsamında çalışmanın zarurî olduğunun açıklandıği, yüzde 14 4b kapsamında çalışmanın kendileri için yararlı olacağı konusunda yönlendirmenin yapıldığını, yüzde 44 oranında ise bir açıklama yapılmadığını belirtmişlerdir.

Doktorlar, 4b’li çalışmaları tarafında baskı-yönlendirme uygulanmasını yüzde 80 oranında etik dışı bulurken yüzde 11 fikri olmadığını, yüzde 9 ise olabileceğini belirtmektedir.

“Çalışma biçimlerinde yüzde 70’i özgür olmadığını düşünüyor”

Tabipler, çalışma biçimlerini seçmede yüzde 70 oranında özgür olmadıklarını, yüzde 7 oranında özgür olduklarını, yüzde 23 oranında ise kısmen özgür olduklarını düşünmektedir.

Doktorlar kendi iradenizle hangi çalışma biçimini tercih edersiniz sorusuna yüzde 63 4a, yüzde 16 4b ve yüzde 21 4a ve 4b’li olarak tercihlerini belirtmektedir.

Tabipler, ‘özel sıhhat kuruluşunda çalışırken kendinizi iş ortağı olarak görüyor musunuz’ sorusuna yüzde 79 ‘hayır’ derken, yüzde 12 ‘kimi zaman’, yüzde 9 ise ‘evet’ yanıtlarını vermiştir.

Tabipler, çalıştığı kurumun idaresinde kelam ve karar almada ytesirinin yüzde 73 oranında olmadığını, yüzde 13 olduğunu, yüzde 14 ise kısmen olduğunu belirtmiştir.

Doktorlar, 4a ve 4b çalışma biçimlerinin olumlu ve aksilikleri hakkında yüzde 44 bilgisi olduğunu, yüzde 16 bilgisinin olmadığını, yüzde 40 ise yetersiz bilgiye sahip olduğunu belirtmiştir.

Doktorlar, 4b’li olarak çalıştığı kurumun çalışma şartlarına (çalışma saatleri, müsaade müddetleri vb.) yüzde 65 oranında uyma zaruriliği olduğunu, yüzde 20 kısmen uyma mecburiliği olduğunu ve yüzde 15 olmadığını belirtmişlerdir.

Tabipler 4b’li çalışma biçimine bağlı vergi ödemeleri ile ilgili olarak yüzde 38 kâfi bilgiye sahip olduğunu, yüzde 26 olmadığını ve yüzde 36 oranında yetersiz bilgiye sahip olduklarını düşünmektedir.

“Emeklilik devirleri ile ilgili yüzde 61’i tasa duyuyor”

Tabipler, özel sıhhat kesiminde yüzde 80 4a, yüzde 26 4b ve yüzde 29 4a ve 4b’li çalışma biçiminde daha fazla gelir elde edebileceklerini düşünmektedir.

Doktorlar 4b kapsamında çalışmaya bağlı emeklilik devirleri ile ilgili olarak yüzde 61 tasa duydukları, yüzde 17 kısmen dert duyduklarını ve yüzde 22 oranında ise korku duymadıklarını belirtmişlerdir.

Tabipler, özel sıhhat kuruluşunda yüzde 62 oranında 4a kapsamında, yüzde 14 oranında 4b kapsamında ve yüzde 23 ise ikili sistemde daha âlâ hekimlik yapacağını belirmişlerdir.”
 
Üst